Artikel av: Maria Danielsson, 2 maj 2019

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

Motto och mål att sträva efter:

Individens kompetens och kunskap ger Kvalitet.

Detta gäller inom alla yrkeskårer. I den offentliga sektorn, allmän och gemensam sektor:

Parlamentet, välfärdsstaten, Kyrkans roll och makt i ett land och stat, världsledare, President, Kung, Drottning, Prinsar och Prinsessor, Regering, Riksdag, Toppolitiker till även okända Politiker, övriga Ledare och chefer, Styrelseordförande till styrelseledamöter, Riksbanken, världsbanken, Finans-Banksektorn och Aktiemarknaden, Pengar-valutasystem, Kryptovaluta, Naturtillgångar och övriga resurser, landområden. Enterprises, Aktiebolag, och Globala aktörer, Egna Företagare, Entreprenörer, Opinionsbildare, samhällsdebattörer och skribenter. Public service i ett land, Tv/radio/tidning, Magazin, övrig press. Kändisars uppförandekod,åsikter och politiska ideologi påverkar ett land en stat; Både Folkkära A-kändis och B-kändis och C-kändisar, Författare och Topp Influencer, journalister och stjärnreportrar i media sektorn, Ett lands Diplomati roll i världen, UD,  Utrikespolitik och Inrikespolitik, Advokatsamfundet ordförande, Domstolsväsendet. Rättvisa VS orättvisa,  rättvist domstolsbeslut och straff, Rättrådighet, Domare och Åklagare, Advokatbyrå och övriga firmor. All service personal inom alla branscher, kassörer, kassörskor, butiksanställda, hantverkare, servicetekniker, IT-tekniker, kommunanställda, Fackets roll i ett land LO, Fastighetssektorn, Teatermänniskor, skådespelare, Scen- och kulturarbetare, Artister, konstnär, Stadsplanering och trädgårdsarbete, Arkitekter, Projektledare, Idrottsutövare och idrottsföreningar, Livsmedelsindustrin, Transportbranschen, Bostadsbolag privata till Hyresgästföreningen. Myndigheter, kommuner, Landsting, sjukhus, vårdcentral, Institution och vårdens alla yrkesroller. Läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, sjukvårdare, biträde/timanställd och städare. Institutioner, Skolor- skolpersonal, organisationer, alla sorters föreningar.

Listan på yrkesroller, yrkeskår och titlar kan göras längre. Glöm inte bort Religionen, Kyrkans roll i och utanför  i ett land vad den representerar och står upp för. Kyrkans eller andra religioner i ett land och deras religionsutövares medarbetare, deras värderingar och synsätt präglar också samhällsdebatten antingen positivt eller negativt. Allt det du tar in och läser i dagstidningar påverkar dig.

Det finns de människor som är utanför, omedvetna, oupplysta och hänger inte med i utvecklingen och samhällsdiskussionen i ett land, i en världsdel. De kan knapphändigt läsa, analfabet, förstår inte, äger ingen analysförmåga är inte Ett med sitt samhälle. Vilja eller ovilja/ lathet det är frågan? Går på SFI-kurs?Hänger inte med i samhällsdebatten varken Inrikes-eller utrikespolitiskt eller förstår inte Miljöfrågor och Klimatpåverkan i sin närmiljö och i  en helhet, i ett Globalt perspektiv.

Politiska partiers ideologier spelar en stor roll:

Miljörörelsens olika falanger är olika från olika världsdelar i världen, Med en agenda. Land och stat samt Globala aktörer. Miljöpolitik bestäms i EU och Makthavarna i övriga världsdelar. EU-Topp Miljöpolitiker i spetsen därpå FN-ledaren och FN klimatchefs synsätt och värderingar påverkar dennes medarbetare. Som i sin tur påverkar Media och Press som följer varje uttalande.

Allt från Extremisters synsätt- terrorister, Anarkism till radikala våldsvänsterns synsätt på miljön, Kommunister, till Feministers sätt att uttrycka sig. Arbetarpartiet Socialisters synvinkel, Miljöpartister till Grön ideologi, även kallad Ekologism. Centerns synsätt, Liberala synsätt till de borgerliga alternativen och även Kristdemokraternas synvinkel på frågan.

Sammanfattningsvis är det många falanger, politiska ideologier att ha i tankegång för journalister, samtidigt i samhällsdebatten.  Grävande journalist reportage.Vad är burskapet? Viktigt?Hur ska du göra? Varför det? Hur tänker du nu? Vems agenda/falang? Vem säger vad och varför i opinionen? Fakta? Analys? Logik? Konsekvensanalys? Är det sant? Ja/Nej. 

Marknadsliberala miljörörelse syn på en hållbar miljöpolitik. Till en mer Borgerlig syn till Kristdemokraternas synsätt och Moderaternas synsätt på politisk ideologi och dess miljöpolitik. Det finns alltså en skala till 1-5 inom politiska partier och dess ideologi. Hela miljörörelsen och dess miljöpolitik, hållbarhet och påverkan på oss människor och kollektivet i stort och globalt sätt i Press och Media.

Att eftersträva hög kvalitet sätts ofta i motsats till hög eller lågkvantitet. Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring, kvalitetsarbete eller kvalitetsteknik.

                   

En offentlig sektor, allmän sektor, gemensam sektor: 

En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna. Omfattningen av den offentliga sektorn varierar mellan länder, politiska ideologier som styr, regering, politiker samt hur deras samhällssystem är byggda och medborgarnas folkstyre och rösträtt.  Folkets förtroendevalda representanter i parlament, regering och riksdag.

Länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor

I en Planekonomi tillhör hela samhällets ekonomi den offentliga sektorn.

  1. Underställt Stat, Primärkommun och Sekundärkommun eller andra politiska enheter (privat regi).
  2. Verksamheter som ofta ingår är vård: och
  3. Omsorg, utbildning, rättsväsende, försvarsmakten, kollektivtrafiken och infrastruktur. Tåg, buss, pendeltåg, tunnelbanna, bil, flygplan, båt, färja.

Topp mål som ger lösning på ett samhällsproblem och ger därmed en stabil värdegrund att bygga på:

Marias Lösning: Vi på jorden är en grupp tillsammans!

Transformation-ombildning-övergång till värderingsätt och värderingsskiften, uppförandekod, tydliga regler-konsekvensanalys i detaljerade sakfrågor och dilemman:

1.Införskaffade av välbehövliga kunskaper som krävs för det arbete du utför idag; utbildning, kunna språket och förstå  uppställda regler, rutiner, strukturer, disciplin, lagar och gemensamma uppställda krav som läses igenom tillsammans. Kunskaper, övning ger färdigheter, träna mer, öva, öva ännu mer.  Se dina förmågor, positiva egenskaper ger Socialkompetens- och spetskompetenser som i sin tur ger respekt och kvalitet. Daglig struktur, rutiner och kunna se små detaljer och helheten i stor skala. Vilket i sin tur leder till goda hållbara relationer uppstår, frid, balans och tacksamhet.

2.Balans och harmoni råder i ett land. Landet är i en enhet. Inom en offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor. Följ upprättade Åtgärdsplaner: Kompetens, kunskap och kvalitetssäkring ger kvalitet i verksamheten, i rörelsen och i ett land.

3. Ledorden: Moral och etik, tydliga regler att följa en uppförandekod och uppställda mål värderas högt. Dessa ledord gör människan välmående, frisk, glad och tillfreds i gruppen och inom olika samhällen. Alla bidrar och försöker hålla sams inom olika grupper och variansen inom olika subb-gruppen och olika människotyper, kulturkrockar, språkförbistring, uppförandekoder. Olika variationer i kulturer inom en subb-grupp, i en stat,  i en kommun, i en bruksort, i en förort, i ett land, i en yrkeskår på arbetet till din arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan positivt tänkande och tänka på ledorden påverka även individens hemmiljön på ett positivt sätt.

Affimation: Vi på jorden är en grupp tillsammans!

-Ta ditt ansvar! Lev som man lär ut i både dina handlingar och tal. – Jag är och Jag tar ansvar i min närmiljö! Jag samarbetar med alla.

                                           

                          t

Maria 

Copyright Mariablogg 2019. All rights reserved

19 Comments

Leave a Reply